Polityka prywatności

ADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że administratorami Państwa danych osobowych są przedsiębiorcy: Maciej Koper oraz Paweł Koper prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą „Calibrator.pl Maciej Koper, Paweł Koper s.c.” z siedzibą ul. Warszawska 112 05-090 Jaworowa, woj. mazowieckie; NIP 534-25-46-354.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORÓW

Można się z nami skontaktować:

 1. telefonicznie: 510 080 434;
 2. pod adresem e-mail: info@skalibrujtv.pl;
 3. w siedzibie firmy pod adresem: ul. Warszawska 112; 05-090 Jaworowa.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, PODSTAWA PRAWNA

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, numeru telefonu, adres e-mail oraz adres zamieszkania, informacje biznesowe, w tym NIP, REGON i inne dane ogólnie dostępne, w szczególności w CEIDG i KRS, IP, dane zawarte w korespondencji, dane zawarte w logach systemowych, wszelkie inne podane przez Państwa dane osobowe.

Wyżej wskazane dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach oraz na wskazanych podstawach prawnych:

 1. w celu zawierania i realizacji umów, których są Państwo stroną (np. umowy na świadczenie usług związanych z działalnością gospodarczą Administratorów), co jest niezbędne do zawarcia lub wykonania z Państwem umowy (podstawa prawna: art. 6.1.b. RODO lub art. 6.1.f. RODO – jeśli umowa została zawarta przez przedstawiciela, wtedy jest to prawnie uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej);
 2. w celu prowadzenia z Państwem komunikacji (za pośrednictwem formularza kontaktowego czy e-mail) dotyczącej zawierania i realizacji umowy, której są Państwo stroną w zakresie w jakim jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania z Państwem umowy (podstawa prawna: art. 6.1.b. RODO);
 3. w celu prowadzania z Państwem komunikacji (za pośrednictwem formularza kontaktowego czy e-mail) dotyczącej innych celów niż wskazane powyżej w pkt b), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratorów lub osoby trzeciej (podstawa prawna: art. 6.1.f. RODO);
 4. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorach, wynikających m.in. z przepisów podatkowych i rachunkowości (podstawa prawna: art. 6.1.c. RODO);
 5. w celu obsługi reklamacji w zakresie świadczenia usług, której są Państwo stroną, co jest niezbędne do zawarcia lub wykonania z Państwem umowy (podstawa prawna: art. 6.1.b. RODO);
 6. w celu zapewniania prawidłowego funkcjonowania strony WWW oraz ulepszania oferty Administratorów (w tym zakresie Administratorzy korzystają m.in. z plików cookie), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratorów lub osoby trzeciej (podstawa prawna: art. 6.1.f. RODO);
 7. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, np. informowania o ofertach, promocjach, w tym o ponownej kalibracji, przeprowadzania ankiet drogą elektroniczną (za pośrednictwem email lub innymi kanałami komunikacji), telefonicznie oraz listownie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratorów lub osoby trzeciej (podstawa prawna: art. 6.1.f. RODO);
 8. w celu dokonywania wewnętrznych analiz, audytów, sprawozdawczości i innych procedur wewnętrznych Administratorów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratorów (art. 6.1.f. RODO);
 9. w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratorów lub osoby trzeciej (podstawa prawna: art. 6.1.f. RODO).

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być przekazywane do następujących podmiotów:

 1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratorów, tj. dostawcom systemów IT lub podmiotom świadczącym usługi IT, podwykonawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, płatnicze, prawne, księgowe, audytorskie lub usługi kurierskie oraz instytucjom kredytowym lub bankom;
 2. podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

W przypadku korzystania z marketingowych narzędzi analitycznych firm trzecich (np. Google Analytics) dane osobowe mogą być wysłane poza Europejski Obszar Gospodarczy, co dotyczy zarówno krajów w stosunku do których Komisja stwierdziła odpowiedni stopień ochrony, jak i do takich w stosunku do których nie stwierdzono odpowiedniego środka ochrony. Administratorzy podejmują działania mające na celu zachowanie bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych, a w szczególności – gdy jest to niezbędne – zawrze odpowiednie standardowe klauzule umowne i będzie stosować odpowiednie środki techniczne dla ochrony danych. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat sytuacji w których przesyłane są dane, oraz stosowanych zabezpieczeń, mogą Państwo zwrócić się do Administratorów na wyżej podane dane teleadresowe.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przechowujemy tylko przez czas niezbędny do zrealizowania powyższych celów, tzn.:

 1. w celu realizacji zawieranych umów, których są Państwo stroną, egzekwowania roszczeń lub przeprowadzenia obrony przed roszczeniami wynikającymi z obowiązków ustawowych lub umownych wobec Państwa;
 2. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną (za pośrednictwem email lub innymi kanałami komunikacji, w tym z wykorzystaniem cookie), telefonicznie czy za pośrednictwem poczty tradycyjnej (w formie listownej), do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu;
 3. przez taki okres i w takim zakresie, w jakim obowiązek przechowywania wynika z przepisów prawa. Państwa dane osobowe przetwarzane w celem wykonania usługi będą przechowywane do momentu wykonania usługi, natomiast przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

 1. W przypadkach i na warunkach określonych w RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych oraz prawo ich sprostowania (poprawiania) danych osobowych, jeżeli dane są nieprawidłowe lub niekompletne, lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych osobowych.
 2. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, to mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.
 3. Mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów marketingowych, za pośrednictwem tradycyjnej poczty (tj. listownie), drogą elektroniczną czy też telefonicznie. Po wniesieniu sprzeciwu niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów marketingowych.
 4. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratorów narusza przepisy ochrony danych osobowych.

Na terenie Polski:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO):

Stawki 2, 00-193 Warszawa

Na terenie Czech:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Na terenie Słowacji:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

Na terenie Niemiec:

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Husarenstr. 30, 53117 Bonn

 

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PROFILOWANIE

 Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu zawarcia lub wykonania umowy: przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do zawarcia lub realizacji Państwa umowy z nami, w tym także prowadzenia komunikacji w powyższym zakresie. Jeżeli nie przekażą Państwo tych informacji, zazwyczaj będziemy zmuszeni odmówić zawarcia umowy, w tym realizacji usługi.
 2. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu: podanie Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przy niektórych celach (np. dla marketingu) opisanych powyżej jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do ich realizacji (np. w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami).

 

ŹRÓDŁO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

W większości przypadków zbieramy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa, np. kiedy otrzymujemy od Państwa wypełniony formularz kontaktowy lub gdy kontaktują się Państwo z telefonicznie z Administratorem, czy też za pośrednictwem email. Państwa dane osobowe zbierane są również w ramach rejestracji konta oraz przy okazji realizacji zamówień. Państwa dane osobowe mogą być także zawarte w logach systemowych oraz plikach cookie.

 

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności będą publikowane na naszej stronie internetowej i będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość, o czym zostaną Państwo zawiadomieni za pośrednictwem odpowiedniego komunikatu na stronie https://skalibrujtv.pl/.